Privacybeleid

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS:
1.1. Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiecode of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

2. BASIS VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS:
2.1. Uw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens die u geeft tijdens uw bezoek aan en verblijf op de website.

2.2. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor een goede beoordeling van de toegang van de persoon tot werk. De verwerking van persoonsgegevens die zijn gespecificeerd in de sollicitaties en aanvullende documenten (curriculum vitae, motivatiebrief, enz.) Waarin de werkzoekende voorziet, wordt geacht te zijn opgenomen in het verzoek om verwerking van persoonsgegevens voordat het contract met de Bedrijf.

3. VERZAMELDE EN VERWERKTE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN WEBSITEBEZOEKERS EN INDIVIDUEN DIE DE DOOR HET BEDRIJF GELEVERDE ARBEIDSDIENSTEN ZOEKEN TE GEBRUIKEN:
3.1. Naam achternaam.

3.2. Telefoonnummer en e-mailadres.

3.3. Persoonlijke gegevens die de sollicitant verstrekt voor arbeidsdoeleinden door het indienen van hun curriculum vitae en / of informatie voorzien in de motivatiebrief (naam, achternaam, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, foto’s, aanbevelingen en andere gespecificeerde persoonlijke gegevens namens u die kan worden gebruikt om uw identiteit te identificeren) per e-mail of door het opgegeven curriculum vitae-formulier van het bedrijf in te vullen dat op de website staat.

3.4. Persoonsgegevens verstrekt door de mogelijke gebruiker van uitzenddiensten (naam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en andere namens u opgegeven gegevens die kunnen worden gebruikt om uw identiteit te identificeren).

3.5. Gegevens over uw verblijf en gebruik van de website. We gebruiken cookies voor het verzamelen van de genoemde gegevens. Cookies zijn nodig om u de diensten te bieden die het beste bij uw behoeften passen; d.w.z. statistische informatie. Door het gebruik van cookies verzamelde gegevens maken het niet mogelijk om de identiteit van specifieke personen te identificeren.

3.6. Andere informatie die namens u kan worden verstrekt, bijv. door deel te nemen aan enquêtes of door aanvraagformulieren in te vullen op onze internetwebsite.

3.7. We zullen afzien van het verzamelen of verwerken van persoonlijke gegevens die zijn verstrekt door personen jonger dan 16 jaar. Personen jonger dan 16 jaar die gebruik willen maken van de diensten die door het bedrijf worden aangeboden, moeten schriftelijke toestemming krijgen van hun ouders of wettelijke voogden en moeten aanwezig zijn. het voorafgaand aan het verstrekken van hun persoonlijke gegevens.

4. MIDDELEN OM UW PERSOONSGEGEVENS TE VERZAMELEN:
4.1. Door de formulieren in te vullen die op de website staan;

4.2. Door uw curriculum vitae en / of motivatiebrief per e-mail bij ons in te dienen;

4.3. Door rechtstreeks contact met ons op te nemen via het opgegeven telefoonnummer en / of e-mailadres op de website van het bedrijf;

4.4. Door contact met u op te nemen via het opgegeven telefoonnummer en / of e-mailadres;

4.5. Door gebruik te maken van cookies.

5. DOELEINDEN VOOR HET VERWERKEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS:
5.1. Om u diensten aan te bieden die zijn afgestemd op uw voorkeuren en om vacatures aan te bieden die het beste aansluiten bij uw behoeften en competenties;

5.2. Om contact met u op te nemen;

5.3. Om uw competenties en geschiktheid voor specifieke functies te beoordelen;

5.4. Om passende diensten te verlenen aan de gebruikers van uitzenddiensten en om geschikte kandidaten te selecteren voor het vervullen van de vereiste taken;

5.5. Om een ​​sollicitatiedatabase aan te maken. Na het indienen van uw gegevens voor arbeidsdoeleinden en nadat de periode voor aanwerving voor een specifieke arbeidsplaats waarvoor u niet werd aanvaard, is geëindigd, zullen uw persoonsgegevens worden verwerkt om u andere arbeidsmogelijkheden te bieden die het meest geschikt zijn voor uw en onze. klantbehoeften in de toekomst;

5.6. Om de aanwezigheids- / statistische gegevens van onze internetwebsite te beoordelen. De bovengenoemde resultaten worden niet als persoonsgegevens beschouwd. De genoemde gegevens worden beschouwd als geaggregeerde gegevens en worden niet verwerkt om acties te ondernemen of beslissingen te nemen met betrekking tot een specifieke persoon.

6. RECHTEN VAN HET GEGEVENSONDERWERP:
6.1. De verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om informatie te verstrekken aan de betrokkene over de verwerkte persoonsgegevens en middelen om deze gegevens te verwerken.

6.2. De betrokkene krijgt het recht om de verzamelde persoonlijke gegevens en middelen voor de verwerking van die gegevens in te zien.

6.3. De betrokkene krijgt het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken onjuiste persoonsgegevens te corrigeren of de verwerking, met uitzondering van de opslag, van persoonsgegevens te beëindigen in gevallen waarin een dergelijke verwerking van voornoemde gegevens in strijd is met de bepalingen van dit privacybeleid of andere wetten.

6.4. De betrokkene krijgt het recht om ervan af te zien

g verwerking van hun persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden.

6.5. De betrokkene krijgt het recht om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken.

6.6. De betrokkene krijgt het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de door het bedrijf verzamelde en verwerkte persoonsgegevens te wissen.

6.7. De betrokkene krijgt het recht om een ​​claim in te dienen met betrekking tot de onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

6.8. De betrokkene krijgt het recht om een ​​kopie te ontvangen van de persoonlijke gegevens die zijn verzameld na ontvangst van hun toestemming of op een andere basis.

6.9. De betrokkene krijgt het recht om de verantwoordelijke te verzoeken de verwerking van persoonsgegevens op te schorten (behalve voor opslag).

6.10. De betrokkene krijgt het recht om af te zien van het toestaan ​​van verwerking van zijn persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden, met inbegrip van profilering.

7. OVERDRACHT EN VERTROUWELIJKHEID VAN PERSOONSGEGEVENS:
7.1 Het bedrijf verplicht zich om persoonsgegevens alleen aan andere personen door te geven voor zover dat nodig is voor het verlenen van diensten en om persoonsgegevens niet te gebruiken of te verwerken voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verstrekt en verzameld.

7.2 Het bedrijf heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen aan andere bedrijven die actief zijn binnen de bedrijfsgroep en andere bedrijven die de activiteiten van het bedrijf faciliteren (partners en klanten die werknemers willen werven). Personen aan wie de persoonsgegevens worden overgedragen, zullen door het bedrijf worden verplicht om de genoemde gegevens te verwerken in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving, bedrijfsinstructies en geldige overeenkomsten.

7.3 Mits hiervoor een wettelijke basis bestaat, heeft het bedrijf het recht om de persoonsgegevens van de gegevens op hun verzoek te verstrekken aan wettelijke overheidsinstanties en functionarissen.

7.4 Het bedrijf heeft het recht om de persoonsgegevens over te dragen aan advocaten wiens diensten zijn ingekocht om een ​​tussen partijen ontstaan ​​geschil op te lossen.

7.5 Het bedrijf heeft het recht om persoonsgegevens over te dragen aan gegevensverwerkers wiens diensten door het bedrijf voor een dergelijk doel zijn afgenomen.

8. BEWARINGSTERMIJN VAN PERSOONSGEGEVENS:
8.1. Persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die nodig is voor de verwerking van dergelijke gegevens en, in gevallen waarin een langere periode is voorzien, gedurende de periode die is gespecificeerd in de toepasselijke regelgeving.

8.2. Persoonsgegevens van de sollicitanten die worden verzameld met het oog op het creëren en onderhouden van een database met sollicitanten, worden gedurende 2 jaar na de sollicitatiedatum bewaard.

9. EXTERNE WEBSITES:
9.1. De website van het bedrijf kan advertenties van derden en links naar hun websites of geleverde diensten bevatten die niet door de verwerkingsverantwoordelijke worden beheerd. We willen onze websitegebruikers informeren dat het bedrijf niet aansprakelijk of verantwoordelijk is voor de persoonlijke gegevens die door derden worden verzameld, evenals voor bescherming of privacy. We raden onze websitegebruikers aan om het privacybeleid van de website op de bezochte websites van derden te lezen en er kennis mee te maken.

10. COOKIES:
10.1 Cookies zijn gegevensbestanden voor het opslaan van informatie op uw harde schijf of zoekmachine. Cookies stellen de website in staat om uw acties en selecties (bijvoorbeeld uw ingevoerde naam) tijdelijk op te slaan die u niet hoeft in te voeren of te herhalen tijdens uw toekomstige bezoeken en verblijf op de website.

10.2 Het bedrijf maakt gebruik van cookies om de werking van de website efficiënter te maken en om statistische gegevens over het bezoek aan de website te verzamelen (zie punt 5.6 van dit privacybeleid).

11. WIJZIGINGEN EN HERZIENING VAN HET PRIVACYBELEID:
11.1. Het bedrijf is verplicht om het privacybeleid van de website periodiek te herzien om te blijven voldoen aan de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens en om een ​​maximale bescherming van uw persoonlijke gegevens te bieden zonder uw rechten te schenden.

11.2. Het bedrijf is verplicht om de bezoekers van hun website te informeren over wijzigingen of herzieningen door middel van een herzien privacybeleid op de website van het bedrijf.

11.3. In gevallen waarin een van de bepalingen voorzien in dit privacybeleid wordt beschouwd of gedeeltelijk of volledig ongeldig wordt, heeft dit geen invloed op de geldigheid en wettigheid van de overige bepalingen voorzien in dit privacybeleid.

11.4. Ontwerpdatum van het privacybeleid: 13 augustus 2019

12. VRAGEN MET BETREKKING TOT HET PRIVACYBELEID VAN DE INTERNET WEBSITE:
12.1. We waarderen onze samenwerking; daarom zijn wij van mening dat het mogelijk is om eventuele ontstane problemen te goeder trouw op te lossen. Neem bij vragen direct contact met ons op.

12.2. Vragen en opmerkingen over het privacybeleid van de internetwebsite en de verwerking van persoonsgegevens kunnen per e-mail worden ingediend op het volgende adres: juristdepartment@globusbemanning.com of info@globusbemanning.com of door een bezoek te brengen aan onze kantoren op het volgende adres: Vytauto pr. 3-55, Kaunas, Litouwen

12.3. Kan niet oplossenve de ontstane geschillen te goeder trouw, en, naar uw mening, in gevallen waarin het bedrijf uw rechten als betrokkene heeft geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, dwz de gegevensbescherming van de staat inspectie.